Wednesday, November 9, 2011

ಕಹಳೆ: ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ

ಕಹಳೆ: ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ: ದೇವಿ ಶಾರದೆ, ನಿನ್ನ ಚರಣಕೆ ಶಿರವ ಬಾಗುತ ನಮಿಪೆವು, ಕಾವುದೆಮ್ಮನು ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ, ವರದ ವೀಣಾಪಾಣಿಯೇ, ವರದ ವೀಣಾಪಾಣಿಯೇ ಇದು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ...

No comments:

Post a Comment